วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

สรุปสูตรสถิติ

1. การแจกแจงความถี่
-ความถี่สะสม (cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้นใด คือ ผลรวมของความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าทั้งหมด หรือสูงกว่าทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่ง
-ความถี่สะสม (relative frequency) ของอันตรภาคชั้นใด คือ อัตราส่วนระหว่างความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ทั้งหมด
-ความถี่สะสมสัมพัทธ์ (relative cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้นใด คือ อัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด


2. ค่ากลางของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล คือ ค่าสถิติหรือตัวเลขตัวหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ ค่าที่ได้นั้นเราถือเป็นตัวแทนของข้อมูล และทำให้รู้สึกว่าค่ากลางของข้อมูลเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลาง ๆ ของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล มีหลายชนิด ได้แก่

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)
มัธยฐาน (median)
ฐานนิยม (mode)
ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (harmonic mean)
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean)
ค่ากึ่งกลางพิสัย (mid range)